TORE AAMODT AS

Terms & Conditions in Norwegian

Last ned som PDF

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for TORE AAMODT AS

1. Formål. Formålet med disse salgsbetingelser er å regulere betingelsene for kjøp av varer fra TORE AAMODT AS, heretter kalt selger, til kjøper. Disse salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser av varer fra selger til kjøper om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Dokumenter og prioritet. Dokumentene som regulerer et aktuelt salg har prioritet i følgende rekkefølge:

(i) særlige endringer etter Ordrebekreftelsen fra selger som begge parter skriftlig har akseptert,

(ii) Ordrebekreftelsen fra selger,

(iii) Ordren fra kjøper,

(iv) tilbudet fra selger dersom slikt er gitt,

(v) disse generelle salgsbetingelser,

(vi) NL 01, og deretter

(vii) norsk alminnelig kjøpslov.

Kjøpers alminnelige vilkår etc. skal ikke gjelde med mindre dette er eksplisitt skriftlig vedtatt av og oversendt til selger.

3. Tilbud, Ordre og Ordrebekreftelse. Selger gir normalt kjøper et tidsbegrenset tilbud på bestilling av vare(r). Kjøper foretar med henvisning til tilbudet en bestilling (”Ordre”) av varen. Dersom tilbudet og Ordren er sammenfallende, eller selger på andre måter enn ved en skriftlig Ordrebekreftelse bekrefter Ordren, er bindende avtale inngått. Dersom det er avvik mellom tilbudet og Ordren, kan selger velge mellom (i) ikke å akseptere Ordren og (ii) å akseptere Ordren ved en ordrebekreftelse (”Ordrebekreftelse”). Dersom selger ikke foretar seg noe, anses selger bare for å akseptert Ordren i den grad selger foretas bestillinger under den. Dersom selger i Ordrebekreftelsen har beskrevet avvik fra Ordren, og for øvrig bekreftet Ordren, anses kjøper for å ha akseptert avviket med mindre kjøper skriftlig informerer om at avviket ikke godkjennes senest 5 kalenderdager etter kjøpers mottak av Ordrebekreftelsen.

4. Levering. Levering skjer Ex Works / EXW etter ICC Incoterms 2000 på selgers utsalgssted i Drammen, Norge (”Leveringsstedet”). Selger er således ikke uten avtale ansvarlig for transport eller forsikring fra Leveringsstedet. Selger har levert varen og risikoen for varen har gått over til kjøper når selger har gjort varen klar for forsendelse med emballasje påskrevet kjøpers navn og postadresse på Leveringsstedet. Selger har begrenset lagringsplass og kjøper kan derfor ikke be om utsettelse av levering. Dersom levering likevel skulle bli forsinket som følge av kjøpers forhold, kan selger fakturere kjøper for lagringstid etter opprinnelig avtalt tidspunkt for forsendelse. Avtalt leveringstid baseres på informasjon fra selgers leverandører. Selger kan utsette levering dersom kjøper eller noe relatert selskap eller person har forfalt utestående gjeld.

5. Forsinkelse. Dersom en forsinkelse av levering for en eller flere bestillinger under en Ordre oppstår hos selgers underleverandør, er selger ikke ansvarlig for denne overfor kjøper, men skal så snart som mulig varsle kjøper om forsinkelsen og forventet leveringstid. Forsinket levering med mer enn 90 dager gir kjøper rett til å kansellere den aktuelle bestillingen dersom selger i forhold til leverandøren kan kansellere sin bestilling uten negative konsekvenser. Dersom leverandøren i så fall krever en kompensasjon, skal selger gi kjøper muligheten til å kansellere mot å betale kompensasjonen.

6. Betalingsbetingelser. Selgers priser er uten mva, andre typer avgifter som måtte være eller komme, frakt og forsikring. Kjøper kan bare betale i angitt valuta. Ordinære betalingsbetingelser er netto senest 30 kalenderdager etter fakturadato. Fakturadato er lik dato da varen ble levert, jf over. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med 12 % p.a.. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger velge å erklære all gjeld som kjøper eller relaterte selskaper eller personer har som forfalt. Ved delleveranser kan selger foreta tilhørende delfakturering.

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22 ). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

7. Sikkerhet. Selger kan kreve særlig sikkerhet eller forskuddsbetaling for kjøpers erleggelse av kjøpesummen dersom selger etter at avtale er inngått erfarer at kjøper har vesentlige økonomiske problemer, herunder for eksempel ved minst to betalingsanmerkninger, nedjustert kredittverdighet, enhver form for gjeldsforhandlinger, gjeldsordning, konkurs eller dersom noen begjærer oppbud i kjøper. Selger kan i så fall holde tilbake levering inntil slik sikkerhet er stillet.

8. Avbestilling. Kjøper kan bare avbestille varen etter skriftlig avtale med selger.

9. Retur. Retur etter overlevering av vare er ikke tillatt med mindre selger skriftlig aksepterer slik retur. Tillatt retur av varer uten nødvendig dokumentasjon vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper, med mindre dokumentasjon kommer til senere. Med mindre annet er avtalt beregner selger 20 % av varens pris til kjøper i returgebyr.

10. Merking av varer. Alle vareforsendelser merkes med kjøpers ordrenummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper eller selger.

11. Reklamasjon og ansvar. Kjøper skal etter sin overtakelse av varen umiddelbart og senest innen 10 kalenderdager undersøke denne. Kjøpers frist for å reklamere er 15 kalenderdager etter overtakelse av varen, og etter dette kan ikke kjøper gjøre noen krav som følge av mangler, feil, forsinkelse eller andre forhold gjeldende mot selger. Grunnen til den korte reklamasjonsfristen er selgers begrensede mulighet til å reklamere overfor leverandører. Reklamasjoner skal være skriftlig, angi hva feilen er, hvor varen befinner seg, kjøpers kontaktperson og andre forhold som er viktige ved selgers mulige retting eller omlevering.

Kjøper er forpliktet til å godta selgers retting eller omlevering etter reklamasjon etter selgers skjønn, som skjer i samråd med leverandøren. Dersom selger eller selgers underleverandør utfører tilfredsstillende retting eller omlevering innen 60 kalenderdager fra reklamasjon ble mottatt av selger, kan kjøper ikke gjøre andre krav gjeldende mot selger. Etter selgers anmodning skal kjøper sende varen til underleverandøren for undersøkelse og eventuelt retting eller omlevering, med mindre dette ville være svært byrdefullt for kjøper i forhold til selgers besparelse. Dersom varen er svært viktig for kjøper, skal selger gjøre sitt beste for å omlevere eller skaffe en midlertidig erstatningsvare så snart som rimelig mulig.

Kjøper er inneforstått med at selger ikke foretar selvstendige undersøkelser av varer fra leverandører. Selgers enkeltstående eller samlede ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap, likevel maksimalt varenes kostpris for kjøper. Selger har ikke risikoen for informasjon om varen som ikke kommer direkte fra selger eller er vist til av selger. Kjøper har risikoen for egne forutsetninger knyttet til varen med mindre slike forutsetninger er en del av avtalegrunnlaget. Selger har ikke noe produktansvar for varer.

Selger er ikke ansvarlig for noen forhold som skyldes force majeure eller er utenfor selgers kontroll, og heller ikke for dagmulkter etc som kjøper måtte ha avtalt.. Dersom nevnte forhold hindrer levering av varen med mer enn 30 kalenderdager, eller det er åpenbart at slik hindring vil skje, kan hver av partene heve den del av, eller hele, Ordren i den utstrekning at hindringen skyldes nevnte forhold, forutsatt at selger ikke kommer i noen form for ansvar eller betalingsplikt overfor sin leverandør.

Dersom selgers leverandør av noen grunn hever, annullerer, utsetter/forsinker eller reduserer salget av varen til selger, kan selger med skriftlig varsel til kjøper gjøre tilsvarende forhold gjeldende mot kjøper uten at selger er ansvarlig. Partene skal i så fall søke å løse situasjonen best mulig for selger og kjøper.

Selv om selger ikke er ansvarlig etter dette punkt 11, skal selger forsøke å gjøre eventuelle rimelige krav fra kjøper knyttet til varer gjeldende mot leverandør dersom dette er mulig under selgers avtaleverk overfor leverandør. Dette innebærer ikke at selger erkjenner noe ansvar overfor kjøper, men er en ren service fra selger. Bestemmelsene om ansvar under dette punkt 11 er hensyntatt ved selgers prising av varen.

12. Service og informasjon. Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

13. Overdragelse av avtalen. Ingen av partene kan overdra noen rettigheter eller forpliktelser etter avtalen uten skriftlig forutgående samtykke fra den annen part. Selger kan etter levering likevel overdra sin fordring på kjøper, og kjøper kan etter full betaling overdra sitt krav på levering, forutsatt ingen ekstra kostnader for selger.

14. Varer levert fra SCANCON. Levering av varer fra SCANCON er underlagt SCANCONs salgsbetingelser i stedet for disse salgsbetingelser. Det gjøres særlig oppmerksom på at TORE AAMODT AS kun er agent for SCANCON og ikke selger disse varene i eget navn. Dette avsnittet gjelder selv om TORE AAMODT AS av hensyn til kjøpers administrative systemer utsteder faktura, eller utsteder eller signerer andre dokumenter, som leverandør eller selger.

15. Krav til skiftlighet. Når disse salgsbetingelsene krever skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post som er bekreftet mottatt av mottaker, telefaks, vanlig brev eller rekommandert post. Selger kan likevel kreve en bestemt form for kommunikasjon.

16. IPR. Alle immaterielle rettigheter og know-how knyttet til varer og tilhørende dokumentasjon tilhører selger eller leverandør, og kjøper får bare en bruksrett begrenset til det nødvendige for bruk av varen.

17. Konfidensialitet. Kjøper og selger skal behandle all informasjon om varer, leverandører eller hverandre konfidensielt.

18. Tvister. Enhver tvist under eller knyttet til denne avtalen eller en Ordre skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Tvister reguleres av norsk rett med Drammen tingrett som eneste første verneting.

TAA_SLB.01_NO_2011.04.12

Terms & Conditions

Download as PDF

General terms for sale and delivery by TORE AAMODT AS

1. Purpose. The purpose of these terms is to set out the terms for sale and delivery (hereinafter jointly called sales) of goods from TORE AAMODT AS (“Seller”), to the purchaser (“Purchaser”). These terms apply to all sales of goods from the Seller to the Purchaser unless otherwise agreed in writing between the parties. These terms have been issued by Seller in both a Norwegian and English version. In case of any discrepancy between the two, Purchaser hereby confirms to be bound by the Norwegian version.

2. Documents and order of priority. The documents regulating a sale have the following order of priority:

(i) specific amendments after the Order Confirmation (as defined below) from Seller approved by both parties in writing,

(ii) the Order Confirmation (as defined below) from Seller,

(iii) the Order from Purchaser,

(iv) the offer from Seller, if such exists,

(v) these general terms,

(vi) NL 01, and thereafter

(vii) the Norwegian Act on Purchase of Goods.

Purchaser’s general terms etc., if any, shall not apply except if and to the extent approved by Seller in writing and sent to Seller prior to such approval.

3. Offer, Order and Order Confirmation. Seller normally grants Purchaser a time limited offer to order the goods. Purchaser thereafter orders (“Order”) the goods with a reference to the offer. If the offer and the Order correspond, or Seller confirms the Order, other than by way of a written Order Confirmation, a binding agreement has been entered into. If the offer and the Order deviate, then the Seller can choose between (i) not approving the Order and (ii) approving the Order by an order confirmation (“Order Confirmation”). If Seller is passive, then Seller is only regarded as having approved the Order to the extent Seller actually requests deliveries under the Order.

4. Delivery. Delivery takes place Ex Works / EXW in accordance with ICC Incoterms 2000 at Seller’s place of sales in Drammen, Norway (”Place of Delivery”). Seller is thus not responsible for any transportation or insurance from the Place of Delivery except if otherwise agreed. Seller has delivered the goods and transferred the risk for the goods to Purchaser when the goods are made ready for transport with packaging bearing Purchaser’s name and postal address at the Place of Delivery. Seller has limited storage facilities and Purchaser may therefore not ask to postpone the delivery. Notwithstanding the above, if delivery is delayed due to circumstances of the Purchaser, the Seller may invoice Purchaser for storage time after the agreed delivery date. The agreed delivery date is based on information from the Seller’s suppliers. Seller may postpone delivery if Purchaser or any related company or person has not paid any debt due to Seller.

5. Delay. If Seller’s supplier(s) are delayed in delivering the goods to Seller under an Order, Seller is not responsible to Purchaser for such delay, but shall nevertheless as soon as possible notify the Purchaser of the delay. Purchaser may cancel the relevant delivery to the extent Seller may also cancel it with Seller’s supplier(s) without negative consequences. In the case of cancellation, if the Seller’s supplier(s) require(s) compensation, then the Seller shall give the Purchaser the option to cancel upon payment by Purchaser of the compensation.

6. Payment Terms. Seller’s prices are exclusive of VAT, other applicable fees and charges, freight and insurance. The Purchaser may only pay using the stated currency. Ordinary payment terms are not later than 30 calendar days after the invoice date. The invoice date is the date of delivery of the goods, cf. above. Interest of 12 % per annum will be payable on any late payment. If Purchaser does not pay its debt to Seller when due, the Seller may demand payment of all outstanding invoices owed by the same Purchaser or its related companies or persons. If goods are delivered in instalments, the Seller may invoice separately for each instalment delivered.

Seller holds the delivered goods as security for unpaid invoices of the delivered goods until the purchase price with any interest and fees are paid in full (cf. the Norwegian Act on Mortgages and Pledges) section 3-14, cf. section 3-22). Payment by cheque or other payment instructions are not regarded as payment before Seller is credited in full.

7. Security. Seller may request specific security or prepayment for the Purchaser’s payment of the purchase price if, after an agreement for sales is executed, the Seller discovers that Purchaser is in financial difficulties, for example if Purchaser has two payment remarks, decreased credit rating, any form for debt negotiations, any debt arrangement, bankruptcy or if any party files a petition for the opening of bankruptcy of Purchaser, Seller may in such case withhold its delivery until requested security is in place.

8. Cancellation. Purchaser may only cancel the goods after agreement with Seller in writing.

9. Returns. The return of goods after delivery is only allowed if Seller agrees in writing to such return. Permitted return of goods without accompanying documentation will not be credited to Purchaser due to lack of traceability unless sufficient documentation is provided later. Unless otherwise agreed, the Seller will charge 20 % of the sales price as a return fee.

10. Labelling of goods. All deliveries of goods will be labelled with Purchaser’s Order number, provided this is specified by Purchaser or Seller.

11. Complaints and responsibility. After his receipt of the goods, Purchaser shall immediately, and within 10 calendar days, investigate them. Purchaser shall notify Seller of any complaint within 15 calendar days after receipt of the goods,  after which date the purchaser may not present any claims towards seller due to defects, errors, delay or other issues. The reason for the short deadline for complaints is the Seller’s limited opportunity to file complaints with the Seller’s suppliers. Complaints shall be in writing, specify the defect, where the goods are, the Purchaser’s contact person and other information important connected to the Purchaser’s requested repair or re-delivery.

Purchaser is obliged to approve any repair or re-delivery after a complaint, the option of which shall be at the discretion of Seller giving regard to Purchaser’s opinion. If Seller or Seller’s suppliers perform a satisfactory correction or re-delivery within 60 calendar days from the date on which the complaint was received by Seller, Purchaser may not file other claims against Seller. By request of Seller, Purchaser shall send the goods to the Seller’s supplier for review and possible correction or re-delivery, unless this would be very onerous for Purchaser giving due consideration to Seller’s cost saving. If the goods are very important to Purchaser, Seller shall use its reasonable endeavours to re-deliver or find a temporary replacement as soon as reasonably possible.

Purchaser acknowledges Seller does not commit investigations/reviews of goods from the Seller’s suppliers. Seller’s single and total responsibility to Purchaser is under any circumstances limited to direct loss, however not exceeding the sales price payable by the Purchaser. Seller does not bear the risk for information provided in connection with those goods in the case that such information is not provided directly by the Seller or explicitly referred to by Seller. Purchaser bears the risk for his own assumptions as to the goods, unless such assumptions are a part of the agreement. Seller does not hold any product liability for the goods.

Seller is not responsible for any penalties or fines the Purchaser may have agreed with its contractual partners. Seller is not responsible for any events or effects due to force majeure or being out of Seller’s control. If any such events or effects hinders delivery of goods for more than 30 calendar days, or it is beyond doubt that such hindrance will occur, each of the parties may revoke that part of an Order, or the whole Order, to the extent the hindrance is caused by said event or effect, provided that Seller does not become liable or responsible for payment to its supplier in any way.

If Seller’s supplier for any reason revokes, annuls, cancels, postpones/delays or reduces the sale of the goods to the Seller, then Seller may by notice in writing to Purchaser take similar action against Purchaser without Seller being responsible. The parties shall in such case try to solve the situation in the best reasonable way for the Seller and Purchaser.

Even if Seller is not responsible with regard to this section 11, Seller shall try and direct any reasonable claims from Purchaser towards Seller’s suppliers to the extent possible under the Seller’s agreement with its supplier at all times. This does not imply Seller’s acknowledgement of any responsibility towards Purchaser, but is a pure service by Seller. The provisions on responsibility under this section 11 are considered by Seller when pricing the goods.

12. Service and information. Seller will assist Purchaser with providing necessary technical information at the request of Purchaser.

13. Transfer of the Agreement. Neither party may transfer any rights or obligations under this agreement without prior written approval of the other party. Seller may after delivery nevertheless transfer Seller’s claim for payment from Purchaser, and Purchaser may after full payment transfer his claim for delivery, provided that there are no extra costs for Seller.

14. Goods delivered by SCANCON. Delivery of goods from SCANCON is subject to SCANCON’s sales terms instead of these general terms. It is expressly notified that TORE AAMODT AS only acts as agent for SCANCON and does not sell goods in own name. This section applies even if, due to Purchaser’s administrative routines, TORE AAMODT AS issues an invoice it its name, or issues or signs other documents, as seller or supplier.

15. Communication. Where these general terms require writing, this requirement shall be regarded as fulfilled when using e-mail (provided that the e-mail is confirmed received by the receiver), fax, ordinary letter or registered letter. Seller may however demand that one of these forms for communication or notification is used by Purchaser.

16. IPR. All intellectual property and proprietary rights and know how relating to goods and related documentation belongs to Seller or the Seller’s supplier, and Purchaser only receives a limited user right limited to what’s necessary for the ordinary use of the goods.

17. Confidentiality. Purchaser and Seller shall treat all information on goods, suppliers and each other as confidential.

18. Disputes. The parties shall in case of any and all disputes under or relating to this agreement first try to solve the dispute through negotiations. If such fail, disputes shall be governed by Norwegian law with Drammen city court as the first venue.

TAA_SLB.01_EN_2011.04.12

Login Form